home     |     contact Inloggen

Algemene voorwaarden Docentenmarktplaats.nl

Algemeen

 1. De besloten vennootschap Docentenmarktplaats.nl is een online platform die voor vacatures binnen het onderwijs de vraag en het aanbod samenbrengt. Middels dit platform kan een onderwijsinstelling (,,Opdrachtgever”) vacatures publiceren en geïnteresseerde kandidaten reageren.
 2. De algemene voorwaarden zijn op 01 oktober 2014 gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder kenmerk 61228532 en worden door Docentenmarktplaats.nl (digitaal) toegezonden indien hierom wordt verzocht.

Artikel 1 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt totstand door a) verzending van de overeenkomst door Docentenmarktplaats.nl aan de Opdrachtgever of wanneer b) met uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen.

Artikel 2 - Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumduur van 12 maanden. Daarna wordt de overeenkomst automatisch voortgezet voor onbepaalde duur. Tijdens de minimumduur kan de Opdrachtgever opzeggen tegen het einde van de minimumduur, met een opzegtermijn van één maand. Na de minimumduur kan de Opdrachtgever op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 2. Wanneer de overeenkomst eindigt, worden alle vorderingen van Docentenmarktplaats.nl op de Opdrachtgever (bijvoorbeeld wat er nog aan rekeningen betaald moet worden) meteen opeisbaar.
 3. Docentenmarktplaats.nl mag de overeenkomst meteen beëindigen als de Opdrachtgever schuldsanering of surseance van betaling heeft aangevraagd of die aan de Opdrachtgever is verleend, als de Opdrachtgever faillissement aanvraagt of failliet is verklaard, als de Opdrachtgever verplichting(en) onder de overeenkomst niet nakomt of als de Opdrachtgever de overeenkomst op andere wijze gebruikt dan waarvoor die bedoeld is.

Artikel 3 - Verplichtingen partijen

 1. Opdrachtgever zal Docentenmarktplaats.nl steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, waaronder tijdige, volledige en juiste aanlevering van de vacature(s), bedrijfsgegevens en bankgegevens. Opdrachtgever neemt daarbij de door Docentenmarktplaats.nl gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen in acht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem opgegeven gegevens of inlichtingen.
 2. De dienst van Docentenmarktplaats.nl stelt Opdrachtgever in staat om zelf vacatures te plaatsen op de website www.docentenmarktplaats.nl. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren, en regelmatig actualiseren en controleren van de vacatures.
 3. Docentenmarktplaats.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie die op het platform wordt geplaatst.
 4. Het is toegestaan om geanonimiseerd te reageren zodat, totdat de school geïnteresseerd is, geen andere partij dan de leverancier/docent over de persoonlijke gegevens beschikt.
 5. Docentenmarktplaats.nl streeft er naar dat de website beschikbaar is voor (bevoegde) bezoekers. Docentenmarktplaats.nl garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. Docentenmarktplaats.nl behoudt zich het recht voor om de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan en onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Docentenmarktplaats.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, ongeacht de oorzaak daarvan.
 6. Docentenmarktplaats.nl streeft naar een optimale werking/veiligheid van de website. Er is sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting.
 7. Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst rust bij Opdrachtgever, indien dergelijke misverstanden hun oorzaak vinden in door Docentenmarktplaats.nl niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen opdrachten, vacatures, (plaatsings-)gegevens of andersoortige mededelingen van of namens Opdrachtgever.

Artikel 4 - Vacature

 1. Opdrachtgever zet een vacature op Docentenmarktplaats.nl die voldoet aan de format van Docentenmarktplaats.nl.
 2. De looptijd van een vacture bedraagt 5 weken. Opdrachtgever kan deze onbeperkt verlengen totdat de vacature ingevuld dan wel niet meer van kracht is.
 3. Kandidaten kunnen rechtstreeks reageren op een vacature, zonder tussenkomst van bemiddelingsbureaus of zonder het hebben van een account op Docentenmarktplaats.nl.
 4. Opdrachtgever ontvangt een link van Docentenmarktplaats.nl welke op de eigen website van Opdrachtgever geplaatst kan worden onder de openstaande vacature(s) ter vergroting van de vindbaarheid van de geplaatste vacature(s).
 5. De kandidaat is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld de diploma’s, VOG, en VAR. Docentenmarktplaats.nl behoeft deze gegevens niet te controleren.

Artikel 5 - Tarief

 1. Docentenmarktplaats.nl hanteert een tarief van € 59,- per 4 weken. Na een minimumduur van 12 maanden wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd.
 2. Alle tarieven zijn in euro en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Het tarief geldt per school of onderwijsinstelling. Wanneer de overeenkomst met een overkoepelende organisatie wordt gesloten dient deze het 4 wekelijkse bedrag te vermenigvuldigen met het aantal instanties die via de overkoepelende organisatie gebruik zullen maken van Docentenmarktplaats.nl.

Artikel 6 - Facturatie & betaling

 1. Docentenmarktplaats.nl factureert over iedere 4 weken aan Opdrachtgever.
 2. Docentenmarktplaats.nl hanteert een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na ontvangst factuur. Indien deze termijn zonder betaling verstrijkt, dan is de debiteur automatisch in verzuim.
 3. Bij het sluiten van de overeenkomst geeft Opdrachtgever machtiging tot automatische incasso. Opdracht is verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.
 4. Docentenmarktplaats.nl kan de toegang tot het platform per direct ontzeggen aan de debiteur die in verzuim is.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Docentenmarktplaats is beperkt tot een bedrag van € 500,- per Opdrachtgever en per kandidaat.
 2. Een tekortkoming van Docentenmarktplaats.nl is in ieder geval niet toerekenbaar en komt niet voor risico van Docentenmarktplaats.nl in geval van verzuim en/of tekortkoming door een derde die zij heeft ingeschakeld, bij brand, bij werkstaking, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, vorst en andere omstandigheden waarbij gebondenheid niet van Docentenmarktplaats.nl kan worden gevergd.
 3. Docentenmarktplaats.nl is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder bijvoorbeeld valt gevolgschade, bedrijfsschade en omzetschade. Indien Docentenmarktplaats.nl niet binnen een jaar na constatering van schade hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, dan leidt dit tot verval van recht.

Artikel 8 - Recht

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Haarlem is bevoegd om van enig geschil kennis te nemen.